KLYŠIŲ DVARAS

Buvusio Klyšių dvaro ūkinio pastato fragmentas
Nuotr. L. Rozgos

KLYŠIŲ DVARAS – buvęs dvaras Akmenės sen., 7 km nuo Akmenės, deš. Akmenės – Daubiškių kelio pusėje. XVIII a. pabaigoje priklausė P. K. Chominskiui, po jo mirties 1811 įsigijo Bagdonavičių giminė, iš kurios paveldėjimo keliu dvaras atiteko Adomui Daugirdui ir jo palikuonims. Dvare slapta palaidotas 1863 05 09 sukilėlių kautynėse su caro kariuomene prie Tryškių žuvęs Peterburgo u-to studentas J. Daugirdas, lankydavosi būsimasis tragiško likimo pirmasis nepriklausomos Lenkijos prezidentas Gabrielius Narutavičius. Po I pas. karo dvarą kurį laiką administravo Medemrodės dvaro savininkas V. Zubovas, gyveno būsimasis Klaipėdos uosto kapitonas Adomas Daugirdas. 1923 buvo 53 gyv. Išliko buvusio dvaro kumetyno, svirno, tvarto pastatų, parko fragmentų, nuo kelio vedanti liepų alėja.

Be šio, stambiausio, buvo dar 2 Klyšių dvarai: palivarkas (80,79 ha žemės) ir vad. „Klyšių

prospektas“ (191,93 ha), kurio bazėje po II pas. karo įkurdintas buv. „Laisvės“ kol. centras,

vėliau buvo Lenino kolūkio gamybinis centras. Po 1926 žemės reformos dvarai buvo išskaidyti: Klyšių dv. žemėje suformuoti 5 ūkiai, Klyšių palivarko – 2 ūkiai ir „Klyšių prospekto“ – 2 ūkiai po 2 dešimtines. Dalį šio dvaro buvo įsigijęs Akmenės valsčiaus viršaitis ir Mažeikių apskrities tarybos pirmininkas Juozas Dyša.

Inf.: Kviklys B. Mūsų Lietuva, t. 4; Akmenė: kraštas ir žmonės.

< Atgal