PAPILĖS S. DAUKANTO GIMNAZIJA

Prezidentas V. Adamkus Papilės S. Daukanto gimnazijoje. 2009 m.

PAPILĖS S. DAUKANTO GIMNAZIJA – Akmenės r. s-bės biudžetinė įstaiga – bendrojo lavinimo m-la Papilės mstl. Ištakos XVIII a. Pradinė m-la XIX a. pradžioje buvo pavaldi Vilniaus u-tui. 1804 dirbo 1 mokytojas, mokėsi 11 berniukų ir 15 mergaičių, 1809 – 42 berniukai ir 7 mergaitės. 1867 pertvarkyta į valdišką pradinę m-lą; po 1904 veikė atskiros berniukų ir mergaičių pradinės m-los, nuo 1915 – lietuviška pradinė m-la, kuriai vadovavo P. Šliauteris. Nuo 1920 veikė ir antroji pradinė m-la. Abi m-los oficialiai sujungtos 1929 10 01 į 4 komplektų pradinę m-lą, kuriai buvo suteiktas S. Daukanto vardas; 1934 pastatytas mūrinis tipinis pastatas, pradėjo veikti vadinamųjų 2 komplektų (6 skyrių) m-la. Sovietinė okupacinė valdžia 1940 areštavo ir kalėjime nužudė ilgametį mokyklos vadovą P. Šliauterį. Mokytojų A. Mockaus ir J. Dragūno pastangomis išrūpintas hitlerinės okupacinės valdžios leidimas pradinę m-lą 1943 pertvarkyti į prog-ją; 1944 mokymo procesas nutrauktas, nes patalpas užėmė karo ligoninė. Nuo 1944 rudens atkurtos ir pradinė m-la, ir progimnazija, kurias 1949 10 20 sujungus, įsteigta vid. m-la, turėjusi 16 klasių, mokėsi 461 mokinys. 1952 išleista I abiturientų laida. 1964 ir 1980 patalpos išplėstos priestatais, 1968 10 28 suteiktas S. Daukanto vardas. Nuo 1958 veikia mokyklinis muziejus, 1992 įrengtas pirmas Akmenės r. 12 vietų informatikos kabinetas; 1993 E. Rupšys išrinktas pirmuoju m-los prezidentu. 1996 įsteigta ateitininkų kuopa. 2008 renovuotos ir apšiltintos patalpos, prijungti ir m-los skyriais tapo Kairiškių pagrindinė m-la ir Papilės lopšelis – darželis „Kregždutė“. 2009 suteiktas gimnazijos statusas su teise vykdyti ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. 2009 mokykloje lankėsi LR Prezidentas V. Adamkus, įteikęs mokyklą baigusiems abiturientams atestatus. Mokyklai perduota 2015 m. Gedimino pilies bokšte plevėsavusi trispalvė. G-ja neišvengė moksleivių kontingento mažėjimo. 2015 buvo 16 klasių komplektų, juose 325 mokiniai; tais metais pagrindinį išsilavinimą įgijo 39, vidurinį – 19 jaunuolių. Dirbo 31 mokytojas. Direktoriai: P. Vaišvila (nuo 1949), M. Mozūraitis (nuo 1950), J. Razmus (nuo 1952), O. Vištakis (nuo 1957), J. Kašys (nuo 1959), A. Anužis (nuo 1962), A. A. Skiotis (nuo 1963), A. Staišiūnas (nuo 1968), S. Bučiuvienė (nuo 1978), S. Aukselis (nuo 1981), F. G. Adomavičienė (nuo 1986), A. Monkevičius (nuo 1991), J. Monkevičienė (nuo 1997), R. Perminas (nuo 2005).

Inf.: Papilė. t.1, S. Daukanto gimnazijos informacija; Zarys statystyczny szkol wydzialu Wilenskiego. Ateneum Wilenskie, v. 14, 1930.

< Atgal