PUZER FON MIULER Pranas

PUZER FON MIULER Pranas (buvo g. 1894 01 20 Raudžių k., Akmenės vlsč.) – kariškis. Baigė Vilniaus realinę m-lą, studijavo teisę Dorpato (Tartu, Estija) u-te. 1915 mobilizuotas į carinės Rusijos kariuomenę, tų pat metų rudenį baigė Peterhofo praporščikų m-lą. Nuo 1915 gruodžio iki 1916 m. pavasario dalyvavo kautynėse su vokiečių kariuomene; nuo 1916 04 tarnavo atskirajame latvių šaulių pulke, nuo 1917 01 – šaukiamųjų surinkimo punkto viršininkas Valmieroje (Latvija), nuo 1917 05 tarnavo įvairiuose Rusijos kariuomenės latvių daliniuose. Iš kuopos vado pareigų demobilizuotas 1918 03. Grįžęs į Lietuvą, 1919 04 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, tarnavo jaunesniuoju karininku Panevėžio atskirajame batalione, dalyvavo kautynėse su raudonosios armijos daliniais, nuo 1919 07 11 – kuopos vadas. Išleistas atostogų, laiku negrįžo į dalinį ir išbrauktas iš karininkų sąrašo. Į Panevėžio pulką grįžo 1920 05, ne tik bausmės išvengė, bet ir buvo apdovanotas I rūšies 1-ojo laipsnio Vyties kryžiumi. Apdovanojimas liko neįteiktas, nes tų pačių 1920 m. vasarą iš kariuomenės pabėgo. Tolesnis likimas nežinomas.

Inf.: LCVA, f. 930,

< Atgal