REIMERIS Vacys

REIMERIS Vacys (g. 1921 08 03 Kuršėnuose – 2017 02 06 Vilniuje) – poetas, žurnalistas. 1934 baigė Kuršėnų prad. m-lą, 1941 – Savišvietos g-ją, 1956 – M. Gorkio literatūros i-tą Maskvoje. 1949 – 1969 – laikr. „Literatūra ir menas“, 1969 – 1986 – laikr. „Gimtasis kraštas“ redaktorius, 1986 – 1990 – Lietuvos taikos gynimo k-to pirmininkas. Išleido daugiau kaip 20 poezijos, kelionių įspūdžių knygų. 1966 išleista jo apybraiža „Lietuva – broliška žemė“ pagrįsta hitlerinės okupacijos meto įvykiais Kruopių ir Papilės apylinkėse. Nuo 1981 – Kuršėnų mst. Garbės pilietis.

Inf.: Kuršėnai; Kuršėnų enciklopedija; Lietuvių literatūros istorija; Rumbinas S., Rumbinaitė R. Šimtas gyvenimų…; TLE, t. 3.

< Atgal