ŠIAUDINĖ

ŠIAUDINĖ – bažnytkaimis Papilės sen., 8 km į v. nuo Papilės, prie Papilės – Tryškių kelio. Plotas 675,53 ha. Rytine kaimo dalimi prateka Avižlys. Susiformavo iš dvaro, minimo XVII a. pab. 1775 pastatytos bažnyčia ir varpinė laikomos architektūros paminklais. 1859 dvare ir kaime buvo 12 namų ir 120 gyv. 1919 buvo Akmenės apskrities vlsč. centras. 1923 dvare buvo 16 ūkių su 65 gyv., kaime – 24 ūkiai su 154 gyv. Iki II pas. karo buvo girininkija, nuo 1917 veikė prad. m-la, po 1945 – septynmetė, 1955 – 1972 – vėl pradinė. 1940 – sovietinės okupacinės valdžios įkurto Kairiškių t. ū. padalinys. Po II pas. karo – „Liaudies draugystės“ kolūkio, vėliau – Kairiškių tarybinio ūkio (1993 – 1999 – ž. ū. b-vės) skyriaus centras, iki 1963 – apylinkės centras. Po II pas. karo sovietinė okupacinė valdžia ištrėmė 15 gyv., tremtyje mirė 81 m. amžiaus išvežta P. Skerstonienė. Broliai Juozas ir Petras Jokubauskai kovojo Ivoškaus-Vilko ginkluotų rezistencijos kovotojų būryje, 1948 nuteisti po 10 m. laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos darbų lageriuose. Nuo 1958 veikė felčerių punktas, 1961 – 1987 – biblioteka, parduotuvė, yra kapinės. 1959 buvo 186 gyv., 1970 – 184 gyv., 1997 – 40 ūkių su 79 gyv., 2016 gyvenamąją vietą buvo deklaravę 77 asmenys. 2004 prijungta buv. Meškėnų k. teritorija. Šiaudinėje 1882 g. literatas, vertėjas K. Račkauskas (Vairas), 1885 – filologas ir pedagogas M. Račkauskas. Prie pastato, kuriame Račkauskų šeimos gyventa, 2015 atidengta atminimo lenta.

Inf.: VLE, t. 23; Lietuvos gyventojų genocidas, t. 1 – 4; „Vienybė“, 2016, rugpjūčio 6, 13; Račkauskas M. Užrašai. Dvidešimt metų (1885 – 1905) Žemaitijos užkampy; Burauskaitė B. Raudonasis teroras Papilės valsčiuje. Papilė, t. 1.

< Atgal