BURAGAS Petras

Petras Buragas

BURAGAS Petras (1899 05 08 Purviniškių k., Marijampolės apskr. – 1986 10 11 Garliavoje, Kauno r.) – Lietuvos Respublikos karininkas, sovietinės okupacinės valdžios politinis kalinys. Baigė Sasnavos prad. m-lą, Kazlų Rūdos aukštesniąją geležinkelininkų m-lą ir mokytojų kursus Kaune. Dirbo mokytoju Prienų vlsč. Nuo 1919 vasario Lietuvos kariuomenės savanoris, 1922 leitenanto laipsniu baigė karo m-lą, paskirtas į pasienio kariuomenę, čia tapo kuopos vadu. 1926 baigė Aukštuosius karininkų kursus, 1928 paskirtas Kretingos apskr. XV šaulių rinktinės vado pavaduotoju, pakeltas kapitonu. Turėjo gražų balsą, tarnaudamas Kretingoje, baigė Klaipėdos konservatoriją, vedė medicinos seserį Juzefą Putriūtę iš Keidų k., Akmenės vlsč. 1939 pabaigoje paskirtas Vilniaus komendantūros apsaugos bataliono kuopos vadu. Prasidėjus Vokietijos ir Rusijos karui, iš raudonosios armijos pasitraukė, tarnavo Vilniaus burmistro referentu. 1943 kartu su kitais Lietuvos inteligentais hitlerininkų įkalintas Štuthofo koncentracijos stovykloje. Iš jos su kalinių grupe išsivadavusį P. Buragą 1945 04 01 areštavo SSRS 19-osios armijos kontržvalgyba, atvežtas į Vilnių ir nuteistas 10 metų lagerių. Atbuvęs bausmę, 1955 atvyko pas žmoną į Akmenę, dirbo duonos kepykloje buhalteriu. Žmonai 1977 mirus, netrukus išvyko pas gimines į Garliavą. Už pasiaukojamą tarnavimą Tėvynei buvo apdovanotas Vytauto Didžiojo V laipsnio ordinu (1931), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928), Savanorio medaliu (1928), Šaulių žvaigžde (1931), ugniagesių III laipsnio ženklu „Artimui pagalbon“.

Inf.: V. Burago prisiminimai. L. Rozgos archyvas.

< Atgal