Santrumpos

AB – akcinė bendrovė
a-ja – akademija
ap-kė – apylinkė
ap-tis – apskritis
AT – Aukščiausioji taryba
Aukšč. – aukščiausioji
b-ka – biblioteka
b-vė – bendrovė
buv. – buvęs, buvusieji
dab. – dabartinis
DB – darbo birža
deš. – dešinė
did. – didžiausias
d-ja – draugija
dr. – daktaras
f-kas – fabrikas
f-tas – fakultetas
g. – gimė, gimęs
g-ja – gimnazija
gir. – girininkija
gyv. – gyventojas, gyventojai
g-la – gamykla
glž. – geležinkelis
gr. – grupė
Inf. – papildoma informacija
išl. – išleistas
i-tas – institutas
jaun. – jaunesnysis
KAM – Krašto apsaugos ministerija
k. – kaimas
k-ba – kalba
k-ra – katedra
kaim. – kaimiškoji. kaimiškasis
kair. – kairė
KAM – Krašto apsaugos ministerija
kn. – knyga
km – kilometras
kol-ja – kolegija
kol. – kolūkis
KPI – Kauno politechnikos institutas
kt. – kitas, kiti
k-tas – komitetas
kun. – kunigas
KU – Klaipėdos universitetas
LCS – Lietuvos centro sąjunga
LDS – Lietuvos dailininkų sąjunga
LKP – Lietuvos komunistų partija
LSDP – Lietuvos socialdemokratų partija
LSE – Lietuvos sporto enciklopedija
LTSR – Lietuvos tarybų socialistinė respublika (sovietinis terminas)
LVA – Lietuvos veterinarijos akademija
LVK – Lietuvos valstybinė konservatorija
LŽŪA – Lietuvos žemės ūkio akademija
min-ja – ministerija
m-la – mokykla
mst. – miestas
mstl. – miestelis
MRU – Mykolo Romerio universitetas
MSMV – Melioracijos statybos ir montavimo valdyba
MSV – Melioracijos statybos valdyba
MTS – mašinų ir traktorių stotis
org-ja – organizacija
p. – pietūs
pas. – pasaulinis
pavad. – pavadinimas
p-ja – partija
p-kas – pirmininkas
prog-ja – progimnazija
r. – rytai, rajonas
reg. – regioninis
rink. – rinkinys
sen. – seniūnija
s-bė – savivaldybė
s-ga – sąjunga
s-ja – seminarija
slap. – slapyvardis
SMK – Statybinių medžiagų kombinatas
sud. – sudarė, sudarytojas
š. – šiaurė
ŠPI – Šiaulių pedagoginis universitetas
ŠU – Šiaulių u-tas
t. – tomas
t-ba – taryba
TSRS – buvusi Tarybų socialistinių respublikų sąjunga
t. ū. – tarybinis ūkis
UAB – uždaroji akcinė bendrovė
u-tas – universitetas
VU – Vilniaus universitetas
VGTU – Vilniaus Gedimino technikos universitetas
v. – vakarai
v-ba – valdyba
vet. – veterinarija
vid. – vidurinė, vidurinis
vykd. – vykdomasis
vyr. – vyriausiasis
vyresn. – vyresnysis
vlsč. – valsčius
VMI – Valstybinė mokesčių inspekcija
vnk. – vienkiemis
žrnl. – žurnalas
ž. ū. – žemės ūkis
ŽŪA – Žemės ūkio akademija
ŽŪM – Žemės ūkio ministerija