Papildomos informacijos šaltiniai

Abramavičius V. Akmens skulptūrų autorius. Meno saviveikla, 1964.

Abromavičius S. Du Aleksandro Zapkaus gyvenimai. Kaunas, 2012.

Adomaitienė Elena, Tautodailininkų sąjungos fondas, 2009.

„Akmenės cementas“, 1992.

„Akmenės cementas“: metai ir žmonės, „Titnagas“, Šiauliai, 2002

Akmenės krašto muziejai (lankstinukas). – Akmenės rajono savivaldybė, 1999.

Akmenė: kraštas ir žmonės. Sudarė ir redagavo L. Rozga. „Utenos indra“, 2012.

Akmenės rajono ūkių 1976 – 1980 metų ūkinės-finansinės veiklos ekonominiai rodikliai. Akmenės rajono žemės ūkio valdyba. Spausdino „Titnago“ spaustuvės Akmenės skyrius, 1981.

Akmenės statybinių medžiagų kombinatas mūsų prisiminimuose. Sudarė ir redagavo L. Rozga. Utena, 2015.

Almanis V. Tolstančios salos. Utenos indra, 2016.

Antanas Mockus. Tautosakininkas, pedagogas, kultūros veikėjas, Leidybos centras, V. 1998

Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje, 2010.

Auruškevičius A. Futbolo profesoriui Fiodorui Finkeliui – 70! Vakarų ekspresas, 2008, rugpjūčio 30.

Bagužas B. Lietuvos piliečio kelias, Varniai – Vilnius, 2006.

Beržiūnienė B., Gaigalaitė A., Merkys V., Aleksandravičiūtė-Navickienė Z., Jų testamentai vykdomi. V., 2006.

Bielskytė-Anysienė V. Medemrodės dvaras. Varpai, 1996.

Bilevičiūtė-Zubovienė S. Laimė, 2015

Biržiška M. Anuo metu Viekšniuose ir Šiauliuose, K., 1938.

Bruklys A. Kas iš atminties neišdilę. Kn.: Akmenės statybinių medžiagų kombinatas mūsų prisiminimuose, Utena, 2015, p. 28 – 34.

Ciparis J. Kankinys kunigas Jonas Staškevičius, Kitos spalvos, K., 2003

Čiurlionytė-Zubovienė D. Patekėjo saulė, „“Santara“, K., 1996.

Čiurlionytė-Zubovienė D. Patekėjo saulė. Antroji knyga, Santara“, K., 2007.

Dobranskienė R. Namų tiesos. Šilutė, 2006.

XX a. lietuvių dailės istorija 1900 – 1940, t. 2, V., Vaga, 1983.

Fledžinskas J. Atsiminimai. Šiaulių „Aušros“ muziejus, 1997.

Gabalis A. Akmenės rajono savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaita. Baigiamasis darbas. Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto Istorijos katedra, Šiauliai, 2005.

Gailiušis B., Jablonskis J., Kovalenkovienė M. Lietuvos upės: hidrografija ir nuotėkis. Lietuvos energetikos institutas, Kaunas, 2001.

Gauronskiai – sena žemaičių giminė, Utenos indra, 2012.

Gyvenimas Lietuvai. Knyga apie Jackų Sondeckį. Delta, Šiauliai, 1993

Greičius R. Man nereikia likimo kito, UAB „Aipek“, Prienai, 2011.

Grybauskas P. Likimo smūgiai ir dovanos. Pirmoji knyga, Vilnius, 2016.

Inis L. Jie buvo pirmieji, Vilnius, 1966.

Iš Akmenės šviesuolių Onos ir Augustinos Rušinaičių palikimo. Sudarė R. Ringienė. Utenos indra, 2008.

Ivanauskas E. Lietuvos pinigų lobiai. Vilnius, 1995.

Jankauskienė R. D., Kimtienė D. O. Lietuvos chemikai. Biografijų žinynas. V., TEV, 1999.

JAV lietuviai. Biografijų žinynas. V., Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, t. 1, 1998, t. 2. 2002.

Jeronimas Kačinskas. Gyvenimas ir darbai. Sudarė D. Petrauskaitė, V., 1997.

Joniškio kraštas. Enciklopedinis žinynas, Žiemgalos leidykla, Kaunas, 2011

Juodytė G. Pakruojo krašto žmonės. Biografinis žinynas, Žiemgalos leidykla, K., 2005.

Jurgaitis A. Lietuvos geologai: biografijų žinynas. I knyga, Vilnius, 2009.

Kaluškevičius B., Misius K. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai. Vilnius, 2004.

Kaluškevičius B., Žemaitytė-Narkevičienė O. Šimtas knygnešių, Vilnius, 1998.

Katalikų kalendorius žinynas, 1985 – 1998. Kaunas – Vilnius, Lietuvos vyskupų konferencija,
leidykla „Katalikų pasaulis“, 1985 – 1998.

Klykoliai. Sudarė L. Rozga. Bendruomenė „Klykolių sodžius“, 2007.

Kauno technologijos universitetas. Silikatų technologijos katedra (1940 – 2000) – „Technologija“, Kaunas, 2000.

Kazokas G. Lithuanian artists in Australia 1950 – 1990. Melburnas, 2003.

Knyga, spauda ir kultūra Kauno rajone. Enciklopedinis žinynas. Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2005.

Knygotyra. Enciklopedinis žodynas. V., Alma Littera, 1997.

Kretingos muziejaus istorija. wiki/kretinga_muziejus

Kruopiai. Sudarė Gailiušaitė-Dapšienė R., Dimavičienė S., UAB „Utenos indra“, 2006.

Kruopių mokyklai- 200 metų. Sudarė R. Gailiušaitė-Dapšienė, S. Eivaitė-Dimavičienė, Vilnius, 2004

Kubertavičienė Lilija. Bibliografinė rodyklė, „Lututė“, 2003.

Kuršėnų enciklopedija, V. „Žuvėdra“, 2005.

Kuršėnų krašto žmonės. Sud V. Kirkutis ir S. Lipskis. „Žuvėdra“, Vilnius, 2011.

Kviklys B. Lietuvos bažnyčios. T.1, Telšių Vyskupija. Čikaga, JAV., 1980.

Kviklys B. Mūsų Lietuva, T. 3 – 4, V., „Mintis”, 1991.

Laiconas E. Alkiškių evangelikų liuteronų parapija. Kelias, 2001.

Lelis J. Tragiškos ir komiškos miniatiūros arba Okupacijos meto gydytojo užrašai. „Agora“, Vilnius, 1998.

Lietuviškoji enciklopedija (LE), t. 1 – 7, Kaunas, 1933 – 1939.

Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 1 – 14. V., Vyr. enciklopedijų leidykla, 1976 – 1984.

Lietuvių enciklopedija. Bostonas, JAV.

Lietuvių kalbos enciklopedija. Mokslo ir enciklopedijų leidybos i-tas, V., 1999.

Lietuvos kariuomenės karininkai 1918 – 1953 t. 1 – 9. Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka., Vilnius 2001 – 2016.

Lietuvos klinties ištekliai, kokybė ir panaudojimas (informacinis leidinys). Lietuvos geologijos tarnyba, Vilnius, 1997.

Lietuvos miškininkai. Biografinis žinynas T. 1 – 2, V., Mintis, 1997.

Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signatarai 1990, Savastis, V., 2000.

Lietuvos sporto enciklopedija, Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamentas; t.1, Vilnius, 2010, t. 2, Vilnius, 2013.

Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920 – 1922 metų) narių biografinis žodynas. Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, Vilnius, 2006.

Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynas. V., 1963.

Lietuvos žemės vardynas. Mažeikių, Telšių, Šiaulių apskritys. 1935 – 1938. Anketos. Saugomos Lietuvių kalbos i-to vietovardžių kartotekoje.

Liškevičiūtė I. Mokytoja K. Stankutė-Matė: tie vaikai mane sužavėjo. Klaipėda, 2015 10 01.

Maksimaitienė O. Lietuvos sukilėlių kovos 1863 – 1864 m., Vilnius, 1969.

Martinkus. B. Ekonomikos ir vadybos studijų raida Kauno technologijos universitete.
K., „Technologija“, 1998.

Matulis B., Janickis V., Petrašauskienė N. Chemijos pagrindai. Kaunas, technologija, 2006.

Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t. 1 – 3. V., „Mintis“, 1966 – 1971.

Mažosios Lietuvos enciklopedija, t. 1., Mažosios Lietuvos fondas, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, V. 2000.

Merkys V. Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias, 1864 – 1904; informacinė knyga/Lietuvos istorijos i-tas, Vilnius, 1994.

Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios. Pradai, Vilnius, 1993.

Mockienė V., Norkevičienė R. Antanas Mockus. Tautosakininkas, pedagogas, kultūros veikėjas. V., 1998.
\
Motuza A. Profesorius Vincas Vilkaitis, Mokslas, 1991.

Mozūraitis M. Kodėl aš išstojau iš kunigų seminarijos. V. Mintis, 1977.

Mūsų gydytojai. Žinynas. Lietuvos gydytojų s-ga, 1998.

Padaubietis J. Telšių kankiniai. Pitsburgas, JAV, 1949.

Paleckis-Kaktavičius L. Angelas, kuris saugo, Šiauliai, 2013.

Papilė, t. 1 – 2, „Versmė“, 2004 – 2006.

Papilė širdyse ir likimuose. Sudarė ir redagavo L. Rozga. „Utenos indra“, 2009.

Paulavičienė R. XX amžiaus Lietuvos mokytojai. V., Leidybos centras, 1996.

Račkauskas M. Užrašai. Dvidešimt metų (1885 – 1905) Žemaitijos užkampy, V., 2008.

Ramonas S. Vieno žmogaus gyvenimo istorija. V., 1991.

Rimkus V. Mūsų tautodailininkai, Šiauliai, 1995

Rumbinas S., Rumbinaitė R. Šimtas gyvenimų ir tūkstantis darbų, Saulės delta, Š., 2003.

Ruškys V. Beprotiškų lenktynių čempionė. V, 1999.

Sejavičienė J. Ventos krašto knyga – dabarties ir ateities kartoms, Utenos indra, 2011,

Skaistgirys. Žiemgalos leidykla, Kaunas, 2009

Skripkauskas V. Aviacija Šaulių krašte. „Saulės delta, 2008.

Sprindis A. Povilas Višinskis, V., 1978.

Sruogaitė D. Atminties archeologija. Lietuvių literatūros ir tautosakos i-tas, 2012.

Stasiulienė E. Mano Rimšių kaimas. „Utenos indra“, 2013.

Stravinskas A. Išsaugokime jų atminimą.//Mūsų kraštas, 1994, Nr. 1(4).

Surgailis G. Lietuvos karinis laivynas 1935 – 1940. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Vilnius, 2003.

Šiaulių apskrities istorijos raida. „Saulės delta“, Šiauliai, 2004.

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija. Žymesni mokytojai ir mokiniai. „Saulės delta“, 2001.

Šimas K.K. Ona Šimaitė, pasaulio tautų teisuolė, Vilnius, 2006.

Štikelis Stasys. Eterio šviesa, K., Varpas, 2001.

Tarybų Lietuvos enciklopedija (TLE), t. 1 – 4, Vilnius, 1985 – 1988.

Terleckas Vladas. Lietuvos bankininkai, Vilnius, 2001.

Tylusis teatro metraštininkas. Aktoriaus Jono Lalo atsiminimai ne tik apie teatrą, Kaunas, „Spindulio spaustuvė“, 2012.

Tvenkinių katalogas. LR aplinkos apsaugos ministerija, Kaunas, 1998.

Vaitkevičius Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės. Žemaitija. V., Diemedžio leidykla,
1998.

Vaitkevičius V. Pažįstamas ir nepažįstamas Balys Buračas. Tautosakos darbai, XLVI.

Vanagas Aleksandras. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas, Mokslas, Vilnius, 1981.

Vanagas Vytautas. Lietuvos rašytojų sąvadas. V., Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996.

Visuotinė lietuvių enciklopedija. Mokslo ir enciklopedijų leidybos i-tas, Vilnius, t. 1, 2001 – t. 22, 2012.

Vitkus A. Rainių žudynių budeliai – prieš ir po…

Vitražas metų lange. Sudarė ir redagavo J. Sejavičienė, Utenos indra, 2008.

Rimšelis S., Nemkovičienė N. Lietuvos statybinių medžiagų pramonės istorija, Vilnius, 2006.

Vaitkevičius V. Pažįstamas ir nepažįstamas Balys Buračas: 1929 m. ekspedicijos užrašai. Tautosakos darbai XLVI, Vilnius, 2013.

Viešoji biblioteka – informacijos ir kultūros skleidėja. Sudarė Z. Sinkevičienė. Akmenės r. savivaldybė, 2006.

Vyskupas Antanas Vaičius. Pašaukimo keliu. „Naujasis lankas“, Kaunas, 2010.

Vilutienė A., Sajauskas J. Ištark mano vardą. Tauro apygardos partizanų vardynas. V., 1999.

Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius, 1996.

Wigmore A. Kam kentėti? Luceo, 2012.

Wikipedia – wolna encyklopedia.

Žemės ūkio enciklopedija. T. 1. – V., Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998; T. 2. – V., 2003;

Žurnalistikos enciklopedija. V., 1997

Ambros Michal. Zarys statystyczny szkol wydzialu Wilenskiego. Ateneum Wilenskie, v. 14, z.1, 1930, psl. 145 – 231.

Афанасьев Д. Описание Ковенской губернии. Санктпетербург, 1861.