DARBO BIRŽA

Šiaulių darbo biržos Akmenės skyrius
Nuotr. J. Strazdausko

DARBO BIRŽA (Nuo 2018 – Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Akmenės skyrius) – valstybinė bedarbių įdarbinimo ir tarpininkavimo tarp bedarbių ir darbdavių įstaiga, įgyvendinanti darbo rinkos ir gyventojų užimtumo rėmimo politiką. Akmenės r. veikia Šiaulių teritorinės darbo biržos skyrius. Lietuvoje pirmoji darbo birža įsteigta 1904 Vilniuje; 1919 įsteigtos prie miestų savivaldybių, valsčiuose veikė skyriai. Po 1990 atkurta Lietuvoje, pavaldi LR darbo ir socialinių reikalų ministerijai. Rajonuose pradėti steigti DB padaliniai – gyventojų įdarbinimo biurai. 1991 03 01 pradėjo veikti Akmenės r. gyventojų įdarbinimo biuras, jame dirbo 3 tarnautojai, vad. K. Kurpius. Iš pradžių rūpinosi pasiūlyti atleistiems kitą darbą. Po 1992 sistema pertvarkyta į Darbo biržą. Skatina darbdavius steigti naujas darbo vietas, rūpinasi neturinčius darbo įdarbinti viešuosiuose ir valstybės remiamuose darbuose. 2001 Akmenės DB buvo 25 darbuotojai, per 10 m. rajono DB registravosi 24 tūkst. žmonių, 8400 bedarbių įdarbinta įvairiose laikinose ar nuolatinėse darbo vietose, viešuosius darbus dirbo per 5 tūkst. žmonių. Nuo 1999 tarnyba reorganizuota, atskirtos darbo ieškančiųjų konsultavimo ir darbo paieškos funkcijos; įsikūrė rekonstruotose buv. Naujosios Akmenės poliklinikos patalpose. 2000 viešuosiuose darbuose įdarbinti 1000 Akmenės ir Viekšnių kr. gyventojų, Darbo birža tamskyrė 1,2 mln. Lt, Akmenės r. s-s-bė – 0,2 mln. Lt. Reorganizavus sistemą, Lietuvoje yra 10 darbo biržų (regionų centruose), o rajonuose įsteigti jų skyriai. Šaulių DB Akmenės skyriuje 2016 buvo 14 darbuotojų. Darbo vietų steigimui skatinti panaudota ES paramos Lietuvai Europos socialinio fondo lėšų. Rengia perkvalifikavimo kursus, tarpininkauja surandant darbą užsienyje. Direktorius . G. Jokubaitis, nuo 1998 – direktorius, skyriaus vedėjas A. Rudys.

< Atgal