JATULIS Izidorius

JATULIS Izidorius (1904 10 19 Jokimės k., Šiaulių r. – 1960 02 07 Garvude, JAV) – karininkas. Mokėsi Šiaulių mokytojų s-joje, iš I kurso pašauktas į karo tarnybą,1927 baigė Karo m-lą, paskirtas jaunesniuoju karininku į 7 pėstininkų pulką. Nuo 1930 tarnavo Vyr. kariuomenės štabo Spaudos ir švietimo sk., 1932 nukreiptas į 8 pėstininkų pulką, 1936 suteiktas kapitono laipsnis; nuo 1938 Telšių karo komendantūros karininkas šaulių reikalams. 1940 sovietinės valdžios atleistas, gyveno uošvijoje, Lebelių k., Akmenės vlsč. Prasidėjus Vokietijos – SSRS karui, vadovavo birželio sukilėlių būriui Akmenėje, paskui – Lietuvos nacionalistų partijos Mažeikių apskrities skyriui. Partiją uždraudus, po 1941 gruodžio, paskirtas Mažeikių apskrities komendantu, bet dėl konfliktų su vokiečių okupacine valdžia 1942 09 22 atleistas, slapstėsi nuo vokiečių žandarmerijos. Vadovavo 1944 07 29 Viekšniuose pasitarimui dėl Tėvynės apsaugos rinktinės organizavimo, paskirtas jos vadu, dalyvavo nesėkmingose rinktinei kautynėse su raudonąja armija prie Sedos. Emigravo į Vokietiją, iš ten persikėlė į JAV. Palaidotas lietuvių šv. Kryžiaus kapinėse Arlingtone. Buvo 1928 apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu.

Inf.: Lietuvos kariuomenės karininkai. 1918 – 1953, t. IV.

< Atgal