JURSKIS Alfonsas

Alfonsas Jurskis

JURSKIS Alfonsas (1894 08 04 Akmenytės vienkiemyje, Pumpėnų vlsč., Panevėžio apskr.. – 1966 07 31 Filadelfijoje, JAV) – inžinierius, karininkas, pedagogas. Nuo 1903 mokėsi Papilės prad. m-loje, nuo 1905 – Mintaujos g-joje, 1916 baigė elektromechanikos studijas Peterburgo politechnikos i-te. Tarnavo radijo mechaniku Archangelsko laivyno ledlaužiuose, neilgai Anglijoje. Į Lietuvą grįžo 1919, suteiktas karo valdininko statusas, 1923 komandiruotas tobulintis į Paryžių klausė M. Sklodovskos-Kiuri paskaitų, dirbo Eifelio bokšte, grįžęs dėstė radiotechniką, elektrotechniką ir matematiką karo mokyklose, Vytauto Didžiojo u-te, 1926 paskirtas Kauno radijo stoties viršininku, jam vadovaujant pradėtos iš Kauno transliuoti lietuviškos radijo laidos, atlikti vaizdo perdavimo per atstumą bandymai. Rašė spaudoje, išleido vadovėlių ir populiarių knygų. 1944 pasitraukė į Vakarus, Augsburge vadovavo lietuvių „Alkos“ d-jai ir inžinierių tremtinių d-jai. Nuo 1949 gyveno JAV, Filadelfijoje, profesorius tenykščiame i-te, bendradarbiavo leidžiant „Lietuvių enciklopediją“ bei rengiant lietuvių radijo laidas. Jo ir žmonos Onos Tallat -Kelpšaitės- Jurskienės palaikai 2014 perlaidoti Lietuvoje, vaikų pastangomis išleista jo dienoraščių knyga. Turėjo karinį pulkininko leitenanto laipsnį, buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu ir Lietuvos nepriklausomybės medaliu.

Inf.: A. Jurskis – Kauno radijo stoties įkūrėjas. Respublika, 2014, rugpjūčio 4.

< Atgal