KAZANAVIČIENĖ Aldona

KAZANAVIČIENĖ Aldona (Didžiulytė; 1888 03 02 Griežionėlių k., Anykščių r. – 1968 12 17 Vilniuje) – rašytoja, pedagogė. Baigusi Mintaujos gimnaziją, mokytojavo Šiluvoje, 1912 – 1914 – V. Zubovo dvaro pradinėje m-loje, Medemrodėje. Čia rengė suaugusiųjų kursus, paskaitas, vaidinimus, su mokyklos vedėja E. Laumianskaite vadovavo jaunimo savišvietos rateliams. 1914 pavasarį, apsimetęs jos sužadėtiniu, Medemrodėje trejetą savaičių slapstėsi iš Sibiro tremties pabėgęs sesers Vandos vyras, tuomet jau nuoseklus bolševikinės pakraipos politinis veikėjas V. Mickevičius-Kapsukas. Iš Medemrodės A. Kazanavičienė persikėlė į Šiaulius, karui prasidėjus, čia baigė gailestingųjų seserų kursus, dirbo ligoninėje Petrograde, 1915 – 1918 studijavo Maskvos u-te ir Aukštuosiuose moterų kursuose, dirbo Lietuvos reikalų komisariate. 1919 Vilniuje dirbo bolševikinės vyriausybės švietimo komisariate, redagavo žurnalą „Švietimo reikalai“, vėliau mokytojavo, hitlerinės okupacijos metais kalinta, po 2-ojo pas. karo dirbo LTSR Mokslų Akademijos bibliotekoje. Išleido apie 20 knygelių vaikams ir jaunimui.

< Atgal