KLYKOLIŲ PARAPIJA

KLYKOLIŲ PARAPIJA – viena iš naujesnių katalikų bažnyčios parapijų Telšių vyskupijoje, įsteigta 1928 m. Iki tol Klykolių bažnyčia buvo Akmenės bažnyčios filija; 1938 turėjo 1620 tikinčiųjų. Nors nedidelė ir nuošaloka, parapija turėjo iškilių dvasininkų. Vienas iš paskutiniųjų, dirbusių Klykoliuose, buvo kun. Jonas Paliūkas – vienuolis marijonas ir dėmesingas kraštotyrininkas, filmavęs ir fotografavęs sovietinio  meto įvykius ir žmones, kūręs giesmių ir šv. Mišių tekstus. Dabar parapija savo dvasininko neturi, tikinčiuosius aptarnauja Naujosios Akmenės kunigai. Po 2 pas. karo Klykolius 1995 vizitavo Telšių vyskupas A. Vaičius, bet ypač iškilmingas buvo ganytojo ir jo augziliaro vyskupo J. Kaunecko apsilankymas 2001, minint bažnyčios 120 metų sukaktį. Aukštieji dvasininkai pašventino bažnyčios jubiliejui išdrožtą koplytstulpį, 121 asmeniui suteikė Sutvirtinimo sakramentą.

Inf.: Kviklys B. Mūsų Lietuva, t. 4; Rozga L. Palaimos diena Klykoliuose. Vienybė, 2001 rugpjūčio 14.

< Atgal