LANGĖ Gerhardas

Gerhardas Langė

LANGĖ Gerhardas (Lange Gerhard; 1918 07 18 Arsberge, Vestfalija, Vokietija – 2016 05 31 ten pat) – katalikų kunigas, monsinjoras, Akmenės r. Garbės pilietis. Baigė Lauretianum gimnaziją, studijavo Paderborno katalikiškoje a-joje; 1940 pašauktas į II pas. karą. Dalyvavo karo operacijose Balkanuose, 2 kartus Rusijos fronte 1943 sunkiai sužeistas į galvą, pasigydęs dar kovojo prieš sąjungininkų kariuomenę Vestfalijos fronte. 1944 11 11 demobilizuotas kaip karininkas ir dvasinės akademijos studentas. Tęsė teologijos studijas ir 1947 įšventintas kunigu. Nuo 1948 tarnavo vikaru Veidenau parapijoje, Zigeno apskr., nuo 1952 – Essen Katernberge, čia 1957 05 13 paskirtas naujos šv. Alberto Didžiojo bažnyčios klebonu. Nuo 1972 – stambios Gelsenkirchen – Rotthausen parapijos klebonas, čia 1989 išėjo į pensiją. Būdamas pensijoje, leidosi į misijas, darbavosi Slovakijoje. Ganoje, Lietuvoje, atsidėjo labdaros akcijoms. 1999 savo lėšomis nupirko, restauravo ir padovanojo Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčiai 3 varpus, parėmė bažnyčios statybą savo lėšomis ir surinktomis aukomis. Suteikė paramos kitoms Lietuvos vyskupijų parapijoms; 1996 suteiktas Telšių miesto garbės piliečio vardas. Akmenės r. Garbės piliečio vardas suteiktas 1999, regalijos įteiktos 2000.

< Atgal