LAUMĖNAI II

LAUMĖNAI II – kaimas Kruopių sen., už 3 km į š. nuo Kruopių, deš. kelio Kruopiai – Jautmalkiai pusėje. Plotas 161,70 ha. Prateka Pusupis. 1923 buvo 18 ūkių su 109 gyv. 1930 išskirstant į vienkiemius, plotas buvo 240,64 ha. Po II pas. karo sovietinė okupacinė valdžia nuožmiai represavo abiejų Laumėnų k. bendruomenę. 1948 ištremtos A. Gediminskienės 6 asmenų šeima, 1949 – I. Dapkaus 3 asmenų, K. Lokio 4 asmenų, V. Mituzo 6 asmenų, A. Stančienės 7 asmenų ir E. Šidlauskienės 3 asmenų šeimos. Tremtyje mirė Apolonija Gediminskienė, Mykolas Gediminskas, Emilija ir Ona Gediminskaitės, Jonas Dapkus, Joana Lokienė. 1959 buvo 71 gyv., 1970 – 38 gyv. Intensyviai melioruojant laukus ir naikinant vienkiemius, ilgainiui ištuštėjo, 1999 bebuvo 7 ūkiai su 10 gyv., 2016 gyv. vietą deklaravo 3 asmenys. 1998 surengta pirmoji kaimo išeivių sueiga ir pašventintas kryžius kaimo atminimui, nuo 2005 sueigos rengtos per šv. Onos atlaidus. 2009 08 01 abiejų Laumėnų atminimui pašventinta koplytėlė, 2011 išleistas almanachas.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; Lietuvos gyventojų genocidas, t. 3 – 4; Mituzaitė Z. Tai buvo… Kn. Žvarbieji vidurnakčiai, 2005; Laumėnai (almanachas), 2011.

< Atgal