LIEKIS Juozas

Juozas Liekis

LIEKIS Juozas (1887 04 27 Angladegių k., Tauragės apskr.. – 1955 12 07 Kruopiuose) – politikos ir visuomenės veikėjas, kilęs iš ūkininkų šeimos. 1902 baigė Skaudvilės prad. m-lą, 1910 – 1914 gyveno JAV, ten steigė tautines lietuvių d-jas, įsteigė Lietuvos šaulių s-gos skyrių. 1919 įsteigė Skaudvilės vlsč. savivaldybę, vlsč. k-to pirmininkas, viršaitis, 1920 – 1922 Lietuvos Steigiamojo Seimo narys, dirbo Lietuvos valstiečių s-gos frakcijoje. Apie 1922 įsigijo Kruopių dvarą, kuris 1936 parduotas iš varžytinių ir netrukus sudegė. Dirbo Papilės vlsč., 1940 – Vilniuje, bet į Rusiją nepasitraukė. Po II pas. karo gyveno Kruopiuose, nuo 1951 už naminės pardavinėjimą kalintas, J. Paleckio rūpesčiu paleistas anksčiau termino. Aktyvus laisvamanybės propaguotojas, 1926 skyrė  žemės Kruopių laisvamanių kapinėms (jose ir pats palaidotas), rėmė neturtingus miestelio gyventojus, rengė triukšmingas gegužines ir koncertus, muzikantus atsigabendavo iš Šiaulių ir Kauno.

Inf.: Lietuvos steigiamojo Seimo (1920 – 1922 metų) narių biografinis žodynas; Kruopiai; Rozga L. Laisvamanis pokštininkas. Dvarininkas. Patriotas, Vienybė, 2007 rugsėjo 19.

< Atgal