MONTVYDAS Antanas

MONTVYDAS Antanas (1886 07 21 Papilės vlsč. – 1966 09 28 Čikagoje, JAV) – Lietuvos ir išeivijos lietuvių gydytojas, rašytojas, visuomenės veikėjas. Mokėsi Liepojos ir Peterburgo g-jose, bendradarbiavo laikraščiuose „Vilniaus žinios“, „Lietuvių laikraštis“, „Žarija“, už str. rusiškame laikraštyje „Novaja žizn“, raginusį nuversti caro valdžią, suimtas, paleistas už užstatą, 1908 atvyko į JAV. Redagavo lietuviškus laikraščius „Pirmyn“, „Keleivis“, „Pažanga“, „Laisvė“. 1917 baigė Lojolos u-tą Čikagoje, vertėsi privačia gydytojo praktika, aktyviai dalyvavo lietuvių bendruomenės gyvenime, 1919 – 1920 ir 1946 buvo Amerikos lietuvių daktarų d-jos pirmininkas, 1922 įkūrė antikomunistinę „Vaidilų broliją“, vadovavo savo įkurtai Susivienijimo lietuvių Amerikoje Čikagos kuopai, daug metų buvo Čikagos lietuvių d-jos narys, pirmininkas, vienas iš Amerikos lietuvių tarybos organizatorių, kurį laiką jos vicepirmininkas, 1957 – 1961 – pirmasis Amerikos lietuvių gydytojų s-gos pirmininkas. Išleido komediją „Bomba“ (1908 ir 1912), knygas „Beždžionių prezidentas“, „Mūsų padėjimas“, „Paparčio žiedas“ (visos 1909), „Per skylę“ (1912), bendradarbiavo periodinėje spaudoje.

Inf.: JAV lietuviai, t. 1; Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 15

< Atgal