PAŠKEVIČIENĖ Marija

Marija Paškevičienė

PAŠKEVIČIENĖ Marija (Sakaitė; g. 1928 09 12 Papilėje) – išeivijos lietuvių visuomenės veikėja. Mokėsi Papilės prad. m-loje, Viekšnių prog-joje, Vilniaus g-joje, 1944 pasitraukė į Vakarus; Vokietijoje baigė mašinraščio kursus anglų kalba. Nuo 1951 gyvena Čikagoje (JAV). Aktyvi „Santaros – Šviesos“ organizacijos dalyvė, nuo 1967 dalyvaudavo rengiant jos suvažiavimus, 1968 – 1983 ir nuo 1993 dirbo literatūros žrnl. „Metmenys“ administratore, prisidėjo redaguojant laikraščio „Naujienos“ skyrių „Šviesa“. Palaikė glaudų ryšį su Papilės mstl. bendruomene, K. Narščiaus bibliotekai išrūpino „Lietuviškąją enciklopediją“, nemažai išeivijos ir Lietuvos rašytojų knygų.

Inf.: JAV lietuviai, t. 2; Rozga L., Veisienė D. J. Trejetas iš papilėniškių Sakų šeimos. Papilė,. t. 2; S. Daukanto muziejaus Papilėje archyvas.

< Atgal