PRIEŠGAISRINĖ SAUGA

Gelbėtojų šventė Naujojoje Akmenėje. 2014 m

PRIEŠGAISRINĖ SAUGA – valstybės ir visuomenės organizuota veikla užkardyti gaisrams ir jiems efektyviai gesinti. Akmenės krašte pirmosios žinios iš XX a. pradžios. 1909 12 13 Kauno gubernatorius patvirtino Viekšnių gaisrininkų d-jos įstatus. Steigėjais pasirašė 6 asmenys: P. Samochvalovas, B. Rubinšteinas, S. Margolinas, J. Rekuzinas, J. Gordonis ir A. Gimbergas. D-ja turėjo savo vėliavą ir antspaudą. Svarbiausias tikslas buvo gesinti gaisrus bei užkirsti galimybę jiems kilti; išlaikė ugniagesių komandą, kaminkrėčių padalinį ir priešgaisrinės priežiūros tarnybą, kuri galėjo kreiptis į policiją, kad būtų baudžiami apsileidėliai; galėjo turėti savo turto ir gauti pajamų. Tikrieji d-jos nariai turėjo mokėti nario mokestį ir dalyvauti gesinant gaisrus; nariai rėmėjai šelpė d-ją pinigais, o garbės nariais buvo renkami bendruomenei ypatingai nusipelnę asmenys. Iš mokesčių, aukų ir rinkliavų d-jos rengiamose šventėse gautos lėšos buvo naudojamos gurguolei išlaikyti, komandos aprangai, darbuotojų atlyginimams, įsigyti orkestro instrumentams. Įstatuose buvo numatyta galimybė turėti chorą, teisė rengti koncertus, spektaklius, puotas, vaikštynes. Po I pas. karo gaisrininkų komanda įsteigta Akmenėje. Po II pas. karo Akmenėje veikė profesionalioji priešgaisrinė dalis, Kapėnuose, Kruopiuose, Medemrodėje, Papilėje, Viekšniuose veikė tarpūkiniai gaisrinės punktai (komandos), turėję po 1 autocisterną, kitų gesinimo priemonių. 1967 buvusi Akmenės mst. ugniagesių komanda tapo profesionalia priešgaisrine dalimi su 5 darbuotojais, kuriai nuo 1968 vadovavo A. Noreikis, nuo 1988 – A. Rimkus. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, prie Policijos komisariato įsteigta Akmenės r. priešgaisrinė tarnyba. Jos viršininku paskirtas V. Suodys, 1993 jį pakeitė A. Valnickas, nuo 1998 vadovavo A. Banys. Savo gerai aprūpintą gaisrinės punktą turėjo „Akmenės cementas“, kuris iki 1992 aptarnavo ir Naujosios Akmenės mst. bei apylinkes. 1999 suformuota Policijos departamentui pavaldi Akmenės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, kuriai 2002 – 2016 vadovavo A. Akulavičius. Ji 2007 reorganizuota į sukarintą struktūrą – Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Akmenės priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą. Savivaldybės išlaikoma rajono ugniagesių komanda turi 3 grandis (Kruopiuose, Medemrodėje, Papilėje). Reikšmingą vaikų ir suaugusiųjų auklėjimo ir drausminimo darbą atliko Savanorių gaisrininkų d-ja, turėjusi pirmines organizacijas m-lose, įmonėse ir ūkiuose. 2014 Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba gavo būstinę Naujojoje Akmenėje, jos poreikiams pritaikytoje buvusių Akmenės elektros tinklų bazėje.

< Atgal