RIMŠIAI

RIMŠIAI – kaimas Papilės sen., 2 km į v. nuo Papilės. Plotas 293,60 ha. Prasideda nuo tilto per Ventos upę, atsišakoja vieškeliai iš Papilės į Tryškius ir į Raudėnus. Ties kryžkele – prieš II pas. karą Joniškių šeimos pastatytas koplytstulpis, 1992 atnaujintas. Vakariniu kaimo pakraščiu teka Pelkupis. Teritorijoje yra Papilės senosios (3,2 ha) ir naujosios (2,5 ha) veikiančios kapinės. 1923 buvo 23 ūkiai su 123 gyv. 1941 06 26 Barvydžių kaimo laukuose nuo vokiečių bėgantys raudonarmiečiai nušovė Rimšių ūkininką Augustiną Šliažą. 1946 už dalyvavimą partizanų struktūrose suimta ir 10 m. lagerių bei 5 m. tremties nuteista Bronė Žalytė, 5 metams nuteistas jos brolis, Klaipėdos specialiosios m-los mokinys Albertas Žalys. 1951 ištremta 3 asmenų Onos Gricienės šeima bei 84 m. amžiaus Juozas Uža, kuris tremtyje mirė. 1959 buvo 108 gyv., 1970 – 96 gyv. Vėliau, melioruojant žemes, dalis vienkiemių nukeldinta, 1981 bebuvo 17 ūkių su 25 gyv., 1997 – 14 ūkių su 33 gyv., 2016 gyv. vietą deklaravo 20 asmenų. 1954 06 02 Rimšiuose įvyko kautynės, kuriose žuvo vienas paskutinių Akmenės rajone ginkluotos rezistencijos dalyvių Juozapas Daknavičius. 1925 Rimšiuose gimė inžinierius, lengvosios atletikos treneris J. Šliažas.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; Papilė, t. 2; Stasiulienė E. Mano Rimšių kaimas.; LGG, t. 2 – 4.

< Atgal