RUDELIŠKIAI

RUDELIŠKIAI – nebegyvenamas kaimas Kruopių sen., 6 km į p. nuo Kruopių. Plotas 353,96 ha. Iš š. prieina Čiukštamiškis, iš v. ir p. – Šventupių mšk. Matyt, susiformavęs iš XIX a. čia buvusio dvaro; 1923 buvo 10 ūkių su 51 gyv. 1937 išskirstant į vienkiemius,  turėjo 122,02 ha žemės. Po II pas. karo aktyviai reiškėsi aplinkiniuose miškuose bazavęsi rezistentų būriai ir juos persekioję stribai. 1946 12 12 kautynėse žuvo partizanas Antanas Lileika, jau 1947 12 29 ištremta visa jo šeima – 7 asmenys, tarp jų ir brolis partizanas Pranas Lileika. 1948 ištremta Morta Matienė. 1946 vasarį matyt už partizanų rėmimą suimtas ir nuteistas netolimame Šliupščių kaime gyvenęs Juozas Norvaišas, 1948 ištremti Kanteikiuose gyvenę jo uošviai Jurgis ir Emilija Jokubauskai su 4 vaikais, 1949 ištremta dar viena Jokubauskų dukra – Stasė Čepienė su vyru Vladu; 1950 žuvo dar vienas šios gausios giminės narys partizanas Antanas Jokubauskas. Po II pas. karo iš Šventupių buvo perkelta pradinė m-la, tačiau mažėjant gyventojų, 1975 iškeldinta į Spaigius. 1959 dar buvo 61 gyv., 1970 – 49 gyv. Labiausiai Rudeliškius ištuštino melioracijos ir vienkiemių naikinimo kampanija; 1991 dar buvo 1 ūkis su 2 gyv, nuo tada nebegyvenamas.

Inf.: Lietuvos apgyventos vietos; LGG, t. 2 – 4.

< Atgal