ŠURKUS Antanas

ŠURKUS Antanas (1893 08 30 Karpėnų k., Naujosios Akmenės kaim. sen. – 1953 12 05 Vilniuje) – karininkas, 1-ojo pasaulinio, Rusijos pilietinio ir 2-ojo pasaulinio karų dalyvis. Iki 1912 mokėsi Žagarės prekybos m-loje, 1913 – Rygoje baigė matininkų kursus; 1913 – 1914 dirbo žemės tvarkymo komisijoje Archangelske (Rusija), nuo 1914 mobilizuotas į carinės Rusijos kariuomenę, 1916 baigė Orenburgo praporščikų m-lą, buvo būrio, kuopos vadas, nuo 1916 05 dalyvavo kautynėse fronte, 1918 02 demobilizuotas. Nuo 1919 rudens tarnavo raudonojoje armijoje, artilerijos daliniuose, dalyvavo kovose su baltagvardiečiais ir lenkais. Iš karinės tarnybos atleistas 1921 pradžioje, grįžo į Lietuvą, tų pat metų rugpjūtį mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, būrio, kuopos vadas, nuo 1922 – vyr. leitenantas, nuo 1926 02 – kapitonas; 1928 baigė Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų bendrąjį skyrių, vadovavo mokomajai kuopai, nuo 1930 05 22 – 1-ojo pėstininkų pulko 2-ojo bataliono vadas; 1930 11 23 suteiktas majoro laipsnis; 1931 baigė Aukštesniųjų karininkų kursus. Nuo 1935 – 7-ojo pėstininkų pulko vado padėjėjas, pulkininkas leitenantas, nuo 1935 07 – 3-iojo pėstininkų pulko bataliono vadas. Nuo 1936 – bataliono vadas Karo m-loje, nuo 1940 01 – 1-ojo pėstininkų pulko vadas, nuo 1940 02 – pulkininkas. Iš kariuomenės atleistas 1940 07 16, bet po 9 dienų vėl priimtas, paskirtas raudonosios armijos 29-ojo teritorinio korpuso 4-ojo pėstininkų pulko vadu; naikinant Lietuvos kariuomenę, 1940 09 02 tapo 29 teritorinio korpuso 179-osios divizijos 215-ojo šaulių pulko vadu. Nuo 1941 06 stažavosi M. Frunzės karo akademijoje Maskvoje. Nuo 1942 raudonosios armijos 16-osios lietuviškosios divizijos pulko vadas, nuo 1944 – divizijos vado pavaduotojas; nuo 1946 dėstė karinį rengimą Vilniaus ped. i-te ir Vilniaus u-te, nuo 1948 – Laisvanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti Lietuvos respublikinio k-to pirmininkas, nuo 1951 – pirm. pavaduotojas. Lietuvos kariuomenėje buvo apdovanotas Vytauto Didžiojo V laipsnio, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinais, Lietuvos nepriklausomybės 10-mečio minėjimo medaliu, Švedijos Kalavijo IV laipsnio ordinu.

Inf.: MLTE, t. 3, TLE, t.4, LKK, t.7.

< Atgal