ŽEBRYS Juozapas

Kunigas Juozapas Žebrys

ŽEBRYS Juozapas (1860 02 16 Palainių k., Kelmės r. – 1915 02 08 Niu Britene, JAV) – kunigas, literatas, kultūros veikėjas. Baigė Šiaulių g-ją, 1884 – Kauno kunigų s-ją; 9 metus tarnavo vikaru Akmenėje. Iš čia siuntinėjo žinias lietuviškiems katalikiškiems laikraščiams, bendravo su Laižuvoje gyvenusiu kunigu poetu Vienažindžiu, išsaugojo jo poezijos rinkinio rankraštį. Gero draugo, kun. A. Burbos, raginamas, išvyko į JAV, ten steigė lietuviškas parapijas, statė bažnyčias, aktyviai reiškėsi „Vienybėje lietuvninkų“ ir kt. laikraščiuose, 1896 – 1898 pats leido ir redagavo laikr. „Rytas“; parengė ir išleido pirmąjį Vienažindžio poezijos rinkinį „Dainos, parašytos kun. Antano Vienažinskio“ (1894), pirmą lietuvišką geografijos vadovėlį „Trumpas aprašymas žemės, arba žemėrašys“ (1896), knygelę lietuviams kariams, atskira knygute išleido Kražių skerdynių aprašymą. Nužudytas dviejų tautiečių, kurie, naktį įsiveržę klebonijon, žiauriai kankino, reikalaudami pinigų. Žudikai buvo nuteisti ir pakarti.

Inf.: Akmenė: kraštas ir žmonės.

< Atgal